Je naam veranderen in Nederland

Je draagt je naam je hele leven met je mee en hij zal waarschijnlijk niet alleen voor jou, maar ook voor je ouders en familie een bijzondere waarde hebben. Als er echter omstandigheden zijn waarin je naam niet meer passend is of zelfs alleen maar negatieve emoties met zich mee kan dragen, kun je volgens de Nederlandse wet je voornaam wijzigen.

Wie kan een naamswijziging aanvragen?

Alle Nederlanders kunnen een verzoek tot voornaamswijziging indienen, ongeacht of ze nu in Nederland wonen. Voor Nederlanders die in een ander land geboren zijn is het echter nodig je geboorteakte in Nederland te laten registreren voordat een naamswijziging kan worden uitgevoerd.

Gronden voor naamswijziging

De Nederlandse wet staat de volgende gronden voor een verandering van voornaam toe:

 • Bij de geboorte werd een verkeerde of onvolledige naam geregistreerd;
 • Je gegeven naam veroorzaakt voortdurende psychische en emotionele problemen;
 • Je gegeven naam is niet langer passend, bijvoorbeeld wegens geslachtsverandering of bekering tot een andere godsdienst.
 • Heeft de naamsverandering betrekking op een minderjarig kind, dan moeten diens wettelijke voogden (meestal de ouders) het verzoekschrift namens het kind indienen.

De rechtbanken eisen het volgende om een naamswijziging toe te staan:

 • De eiser moet een ernstige en gewichtige reden voor de naamswijziging bewijzen;
 • De naamsverandering mag niet in strijd zijn met het algemeen belang ;
  Verder mag de nieuwe naam niet onwettig of onbehoorlijk zijn, zoals namen
 • die onfatsoenlijk zijn;
 • die een bron van spot zijn
 • die absurd lang zijn
 • die een familienaam zijn, tenzij gemeenschappelijk gebruik als voornaam wordt aangetoond.

Voorbeelden van geslaagde naamsveranderingen zijn een naamsverandering van Justine voor een man, het toevoegen van de voornamen van grootouders aan kindernamen die bij de geboorte vergeten waren, en de verandering van een buitenlandse naam die in het Nederlands onuitspreekbaar is of in andere talen een bron van spot is.

Procedure

De procedure is verschillend voor voornamen en achternamen.

Om je voornaam wettelijk te veranderen, moet door een advocaat een verzoekschrift worden ingediend bij de bevoegde Nederlandse rechtbanken. Als het verzoekschrift volledig is en de redenen voor de naamsverandering volledig vermeldt, zal de rechter het verzoek meestal zonder hoorzitting inwilligen. De naamsverandering wordt dan binnen een paar weken toegekend.

Mocht de rechtbank toch nog vragen hebben, dan kan een hoorzitting worden belegd om meer informatie over het verzoek te verzamelen. Minderjarigen boven de 12 jaar kunnen ook door hun wettelijke voogd worden opgeroepen om na te gaan of ze het met het verzoek eens zijn.

Als een naamsverandering wordt toegestaan, geeft de rechtbank de ambtenaar van de burgerlijke stand opdracht de geregistreerde geboorteakte te wijzigen. Omdat tegen het vonnis beroep mogelijk is, wordt de naamsverandering officieel drie maanden nadat het vonnis is uitgesproken.

Geplaatst in Blogs.